Działanie 8.2

Home / Działanie 8.2

 

Warszawa, 6 lutego 2014 r.

Sentemo S.A.
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46
NIP: 525-245-18-74
REGON: 141770898
KRS: 0000328532

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę oprogramowania, sprzętu i szkoleń zgodnie z poniższym wykazem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami.

Projekt zakłada wdrożenie platformy B2B w firmie Sentemo usprawniającej przebieg realizacji procesów biznesowych zachodzących we współpracy z partnerami handlowymi oraz komunikacje z nimi. Dzięki wdrożeniu tego systemu powinna nastąpić automatyzacja przepływu informacji i dokumentów miedzy Sentemo a partnerami handlowymi. Platforma wyposażona w opisane poniżej moduły w sposób istotny przyspieszy realizacje poszczególnych procesów biznesowych zachodzących miedzy Sentemo a partnerami, tj.: ofertowanie, zamawianie, rozliczanie, marketing i szkolenia. Wdrożenie platformy B2B powinno nieść ze sobą znaczne usprawnienie wszelkich procesów zachodzących pomiędzy partnerami a Sentemo oraz zapewnić automatyzację przepływu informacji i dokumentów handlowych, wyeliminowanie ryzyka niepoprawnego odwzorowywania przebiegu procesów, a także zaoszczędzić wiele pracy, która pracownicy obecnie muszą wykonywać ręcznie. Dzięki automatyzacji przepływu danych i dokumentów miedzy tymi przedsiębiorstwami procesy te powinny zostać w znacznym stopniu przyśpieszone.

System musi być tak zbudowany, aby dawał możliwość rozszerzenia poprzez dodanie kolejnych modułów funkcjonalnych. System powinien być skalowalny, co umożliwi rozszerzenie działania systemu o znaczną liczbę partnerów bez konieczności rozbudowy systemu.

Ponadto projekt zakłada wdrożenie usługi „Symulator oszczędnościowy” (typu SaaS) oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia

I Kategoria: Modułowa platforma B2B

Platforma B2B składa się z Modułów Funkcjonalnych sytemu.

Pod względem technicznym platforma B2B będzie charakteryzowała się następującymi cechami:
• Możliwość pracy na środowiskach Unix i Windows
• Aplikacja dostosowana do wykorzystywania różnych typów serwerów bazodanowych
• Architektura zorientowana na usługi (SOA) i wykorzystanie usług sieciowych
• Interfejs do systemu dostępny z poziomu przeglądarki WWW
• System Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI
• Różne poziomy integracji – od pełnej integracji z systemami partnerów handlowych po dostęp za pomocą mechanizmu API (umożliwi podstawową automatyzację najważniejszych procesów biznesowych ich uczestnikom).

W ramach systemu należy wdrożyć obsługę podpisu elektronicznego z wykorzystaniem standardów X.509 oraz/lub (w zależności od procesu biznesowego) standardu XAdEs (XML Advanced Electronic Signature) i inne, a więc wykorzystać należy technologie będące technologiami ustandaryzowanymi. Wykorzystany typ podpisu elektronicznego powinien umożliwić skalowanie rozwiązania do innych modułów platformy, usprawniających kolejne procesy biznesowe, które Zleceniodawca ma w planie zautomatyzować dzięki rozbudowywaniu tworzonej platformy B2B. Ponadto, podpis elektroniczny będzie służył do identyfikacji partnerów.

Ponadto aplikacja powinna uwzględniać możliwość korzystania ze smartfonów, dlatego też poszczególne moduły powinny zostać wdrożone w postaci natywnych aplikacji mobilnych dostępnych na platformach iOS, Android, Windows Phone. Moduły, które muszą być zrealizowane w postaci aplikacji mobilnych:
• Moduł zarządzania dokumentami
• Moduł Zarządzania Klientami i Wnioskami
• Moduł do komunikacji i zarządzania wiedzą
• Moduł do zarządzania partnerami
Dodatkowo wersja Web systemu powinna być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach przenośnych.

Moduły funkcjonalne

Aplikacja (moduł) do zarządzania partnerami

Jest to moduł służący do administracji i zarządzania szerokim gronem partnerów biznesowych, współpracujących z Sentemo. Mechanizm ten powinien zawierać różnego rodzaju funkcjonalności i rozwiązania niezbędne do działania tego typu aplikacji. Spośród mechanizmów możemy wyróżnić:
• System rejestracji nowych partnerów, wzbogacony o opcję definiowania głównych parametrów współpracy biznesowej
• Możliwość definiowania kluczowych wskaźników efektywności procesu sprzedażowego partnera handlowego oraz ich weryfikacji
• Mechanizm generowania profili partnerów handlowych, tzw. wizytówek kontaktów biznesowych
• Zarządzanie wszystkimi kontaktami, wraz z historią zdarzeń
• Mechanizm kategoryzowania danych kontaktowych (możliwość wyszukiwania partnerów wg zadanych kryteriów)
• Integracja z wewnętrznym systemem komunikacji z partnerami biznesowymi

Moduł powinien być tak zbudowany, aby umożliwiał zarządzanie partnerami, podległościami (struktura), przepięciami oraz był dostępny dla każdego partnera, przy czym zakres dostępnych danych byłby dostosowywany do konkretnego partnera.

Moduł powinien uwzględniać możliwość zmian w zasadach procesów sprzedażowych, które skutkują ponownym wstecznym obliczeniem wskaźników efektywności. Powinien dawać elastyczność dowolnego definiowania zasad obliczania w dowolnym terminie wstecz.

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

Aplikacja (moduł) do obsługi procesów marketingowych

Aplikacja (moduł) realizująca złożone procesy. Powinna zostać zbudowana w oparciu o zaawansowane funkcjonalności nakierowane na optymalizację i efektywne działania marketingowe w zakresie współpracujących przedsiębiorstw. W skład aplikacji (modułu) wchodzić będą między innymi takie funkcjonalności jak:
• Platforma dystrybucji materiałów marketingowych i promocyjnych Sentemo z opcją ich zamawiania przez partnerów handlowych
• Możliwość wygenerowania raportów dystrybucji materiałów w podziale na kategorie zamawianych materiałów, typy partnerów, okresy czasu
• Opcja prowadzenia stanów magazynowych materiałów marketingowych i promocyjnych (wprowadzanie materiałów na magazyn, automatyczne zdejmowanie po dokonaniu zamówienia przez partnera)
• Opcja kalkulacji rentowności dystrybucji materiałów przez platformę (koszty materiałów i ich dystrybucji w porównaniu do przychodów z tytułu ich dystrybucji z uwzględnieniem kosztów dodatkowych typu prowizje płacone agentom transferowym)
• Automatyzacja płatności i automatyczne wystawianie faktur za zamówione przez partnerów materiały
• Raportowanie
• Możliwość kojarzenia podobnych materiałów
• Generowanie bonów rabatowych
• Powiadomienia o statusie realizacji wysyłek w formie mailowej i sms

Repozytorium produktowe

Będzie to specjalistyczne narzędzie pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod i funkcjonalności zarządzania rozbudowanym katalogiem produktów i usług. Celem stworzenia tej aplikacji (modułu) jest ułatwienie partnerom dostępu do aktualnej oferty Sentemo, a także uproszczenie sposobu ofertowania produktów przez pracowników. Do podstawowych funkcjonalności aplikacji (modułu) należeć będą:
• Zaawansowane repozytorium danych produktowych
• Możliwość elastycznego zarządzania dostępną ofertą produktową z poziomu jednego panelu administracyjnego
• Określanie harmonogramów płatności oraz dynamicznych wartości prowizyjnych
• Automatyczne powiadomienia do wszystkich partnerów o zmianach w ofercie produktowej Sentemo
• Możliwość załączania plików, zdjęć i dodatkowych dokumentów
• Obliczanie statystyk sprzedaży poszczególnych produktów w dowolnych okresach czasu i możliwość wyświetlania rankingów sprzedaży poszczególnych produktów i usług
• Możliwość konfiguracji powiadomień o nowych produktach do partnerów, którzy zakupili produkty pokrewne bądź inne dowolnie skonfigurowane

Aplikacja (moduł) do zarządzania klientami i wnioskami

System B2B będzie wyposażony w mechanizm umożliwiający partnerom handlowym Sentemo zarządzanie relacjami z klientami i wnioskami klientów, składanych w Sentemo. W tym celu powyższa aplikacja (moduł) powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ułatwić przeprowadzenie takich operacji i maksymalnie podnieść efektywność współpracy Sentemo z partnerami. Mechanizm powinien posiadać między innymi poniższe funkcjonalności:
• Mechanizm automatycznego generowania wniosku produktowego z możliwością wyboru produktu oraz określenia cech wniosku
• Zaawansowane i bardzo rozbudowane funkcje umożliwiające zarządzanie klientami
• Baza kontaktów do klientów, zawierająca wszystkie dane kontaktowe klientów
• Rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych i dokumentów dotyczących danego procesu sprzedażowego
• Możliwość dodawania notatek do każdego klienta i do każdego wniosku
• Realizacja procesu obsługi wniosków

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

Aplikacja (moduł) do zarządzania sprzedażą partnerów, zawierająca raporty aktywności

Ułatwienie zarządzania sprzedażą partnerów jest jedną z podstawowych kwestii, jakie usprawniać będzie budowana platforma B2B. Moduł ten powinien zawierać następujące mechanizmy:
• Mechanizm umożliwiający wyznaczenie Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedażowego dla partnerów handlowych oraz dla poszczególnych typów partnerów handlowych. Ponadto zawierać będzie opcję definiowania zestawu szablonowych celów sprzedaży dla poszczególnych kategorii i typów partnerów
• Narzędzie pozwalające na rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych oraz odznaczanie statusów procesów sprzedażowych – bezpośrednio w systemie B2B
• Rejestrowanie obiegu dokumentów składających się na pojedynczy proces sprzedaży
• Raportowanie i zarządzanie zrealizowaną sprzedażą poszczególnych partnerów
• Generowanie raportów aktywności i raportów statusu procesów sprzedażowych
• Powiązanie z modułem rozliczeniowym

Aplikacja (moduł) do komunikacji i zarządzania wiedzą

Powinna to być aplikacja (moduł), która będzie pełnić rolę portalu informacyjno-komunikacyjnego dla partnerów oraz pracowników Sentemo. W tym celu zostaną zaimplementowane w niej funkcjonalności takie jak:
• Portal informacyjno-komunikacyjny dla partnerów, w tym: udostępnianie wybranym partnerom/grupom partnerów dedykowanych dla nich wiadomości, artykułów, dokumentów, informacji o materiałach marketingowych i produktowych
• Opcja wyszukiwania informacji
• Opcja kategoryzowania informacji
• System tagowania treści, umożliwiający nadanie słów kluczowych/tagów do większości treści zamieszczanych w portalu, ułatwiając w ten sposób identyfikowanie ich
• Opcja dyskusji, wymiany opinii z partnerami handlowymi oraz archiwizowania wymiany informacji
• Baza członków społeczności
• Możliwość udostępniania wybranych treści wybranym zewnętrznym użytkownikom
• Możliwość tworzenia grup
• Repozytorium plików z możliwością udostępnienia plików wszystkim, bądź wybranej grupie osób
• Czat online oraz prywatne wiadomości

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

Aplikacja (moduł) do zarządzania dokumentami

Powinno to być narzędzie pozwalające na zarządzanie (z jednego miejsca) wszystkimi dokumentami powstałymi w wyniku realizowanej współpracy z partnerami handlowymi. Aplikacja (moduł) implementować będzie:
• Zaawansowane repozytorium dokumentów
• Digitalizacja dokumentów – efektywne przetwarzanie dokumentów papierowych w wersję elektroniczną
• Zarządzanie (archiwizowanie) zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.)
• Łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. dokumenty dostarczone na potrzeby zawarcia produktu ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego czy historia kontaktów z klientem)
• Szczegółowe opisywanie dokumentów za pomocą cech i słów kluczowych
• Definiowanie uprawnień partnerów oraz pracowników Sentemo, dotyczące edycji i wglądu do dokumentu
• Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument
• Zaawansowana wyszukiwarka dokumentów i informacji

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne powinny umożliwiać digitalizację dokumentu poprzez zrobienie zdjęcia dokumentu oraz oferować funkcjonalność zarządzania dokumentami i obiegu dokumentów taką, jak wersja Web.

Aplikacja (moduł) do zarządzania rozliczeniami

Aplikacja ta powinna podnieść efektywność przeprowadzania procesów rozliczeniowych. Aplikacja (moduł) będzie posiadała zaimplementowane poniższe rozwiązania technologiczne:
• Baza kontrahentów (partnerów handlowych) ze stanem ich rozliczeń
• Zaawansowane algorytmy rozliczenia zrealizowanej sprzedaży (możliwość definiowania) wraz z różnymi poziomami rozliczeń
• Automatyczne przeliczanie prowizji, w rezultacie korekty danych sprzedaży
• Generowanie raportów rozliczeń
• Generowanie faktur
• Monitoring stanu należności

Aplikacja (moduł) do zarządzania typami poszczególnych partnerów handlowych

Aplikacja ta będzie wyposażona w:
• Automatyczne proponowanie zmiany typu partnera na podstawie sprzedaży i zrealizowanych Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedaży
• Akceptowanie zmiany typu partnera na podstawie automatycznych propozycji
• Automatyczne generowanie pisemnych potwierdzeń zmiany typu partnera handlowego (świadectwa)
• Powiązanie systemu benefitów z poszczególnymi typami partnerów
• Zarządzanie magazynem odznaczeń partnerów handlowych

Aplikacja (moduł) do zarządzania szkoleniami

Platforma powinna posiadać moduł obsługi szkoleń i innych wydarzeń, zawierający takie mechanizmy i funkcjonalności jak:
• Zarządzanie szkoleniami, w tym:
• tworzenie szkoleń
• ewidencja wykonywanych szkoleń
• dobór grupy odbiorców danego szkolenia
• rejestracja uczestników
• generowanie listy uczestników danego szkolenia (do formatu excel)
• analiza i rozliczanie kosztów szkolenia
• generowanie faktur z tytułu szkoleń przeprowadzanych dla partnerów handlowych
• możliwość wykorzystania rezultatów szkolenia danego partnera w konstrukcji reguł prowizyjnych
• gromadzenie informacji o tematach szkoleń, miejscach szkoleń oraz o dostępnej kadrze szkoleniowej
• udostępnianie partnerom materiałów szkoleniowych
• możliwość uzależniania ceny szkolenia od wyników sprzedażowych danego partnera handlowego
• możliwość używania zdjęć i filmów w celu promowania danego szkolenia (np. zamieszczonych w zewnętrznych serwisach)
• automatyczne wysyłanie powiadomień do uczestnika danego szkolenia (email, sms)
• możliwość zarządzania cenami szkoleń (rabatowanie w przypadku zakupu więcej niż jednego szkolenia)
• możliwość zbiorczego wysyłania zaproszeń do zakupu szkoleń do listy kontaktów istniejącej w bazie
• możliwość exportu listy kontaktów do zewnętrznych systemów mailingowych
• możliwość rezygnacji przez partnera z zakupionego szkolenia ze zwrotem płatności
• możliwość sprzedaży szkoleń w pakietach
• weryfikacja możliwości zakupu szkolenia przez danego partnera handlowego (według hierarchii szkoleń oraz ich dostępności dla partnerów poszczególnych stopni)

• Zapraszanie uczestników, którzy dzięki szkoleniu staną się partnerami handlowymi
• Możliwość konwersji uczestnika szkolenia na partnera handlowego
• Realizowanie procesu płatności za szkolenia i określanie przedziałów czasowych uzależniających cenę szkolenia od terminu zapłaty
• Automatyczne wysyłanie powiadomień w przypadku braku płatności za szkolenie
• Generowanie potwierdzeń zakupu szkolenia
• Ankieta oceniająca szkolenie dostępna po odbyciu szkolenia przez partnera handlowego oraz możliwość generowania mailingów i smsów do partnerów handlowych w zależności od wyników ankiet; statystyki z ankiet
• Możliwość generowania raportów o stanie zamówień na szkolenia, statusach płatności, partnerach handlowych zainteresowanych danym szkoleniem
• Połączenie modułu szkoleń z modułem zarządzania sprzedażą w celu generowania rozbudowanych raportów.
• Moduł raportowania i statystyk
• Możliwość tworzenia prywatnych szkoleń/wydarzeń
• Grupowanie szkoleń
• Możliwość ograniczania liczby wewnętrznych i zewnętrznych uczestników szkolenia
• Możliwość zarządzania typami wydarzeń, biletami, dostępnością biletów, cenami
• Możliwość eksportu list uczestników do zewnętrznego organizatora bądź hotelu w formacie przez niego akceptowalnym

II Kategoria: Usługa SaaS „Symulator oszczędnościowy”

Symulator oszczędnościowy będzie usługą typu SaaS służącą do przeprowadzania symulacji finansowych.

Symulator będzie umożliwiał partnerowi przeprowadzenie dwóch typów symulacji:

1. Symulacji ogólnych – mających na celu jedynie zobrazowanie idei i korzyści płynących z oszczędzania. Do podstawowych funkcjonalności i możliwości zaimplementowanych w procesie generowania i przedstawiania symulacji ogólnych należeć będą:
a. zaawansowana symulacja zgromadzonych kwot według zadanych algorytmów w zależności od: częstotliwości wpłat, wysokości wpłat, okresu oszczędzania, zakładanej stopy zwrotu;
b. możliwość wygenerowania zestawień (porównań) zaoszczędzonych kwot, w zależności od zmiany wyżej wymienionych parametrów;
c. symulacja kwot, które należy odkładać w zależności od potrzeb klienta (emerytura, kształcenie dzieci etc.) oraz okresu czasu, w którym powinno odbywać się oszczędzanie;

2. Symulacji powiązanych – nakierowanych na konkretne produkty dostępne w ofercie Sentemo i partnerów, mających za zadanie dopasowanie konkretnego produktu do potrzeb klienta. Ten typ przeprowadzania symulacji umożliwiać będzie:
a. kalkulację, konfigurację oraz symulację produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych – kalkulację składki, profilu zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów;
b. kalkulację, konfigurację oraz symulację produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych – kalkulację kwoty odkładanej co daną jednostkę czasową, okresu oszczędzania oraz ustalanie szczegółowych parametrów;
c. kalkulację ofert produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych, dokonywana pojedynczo, jak i w grupowym zestawieniu;

Ponadto symulator będzie umożliwiał generowanie i eksportowanie raportów, a także powiązanie go z produktami finansowymi znajdującymi się w ofercie firmy Sentemo.

III Kategoria: Sprzęt i oprogramowanie

Serwer
Opis sprzętu: serwer (1 szt.)
Konfiguracja:
• Obudowa: 1U, 19” rack, z załączonymi szynami montażowymi, możliwość zamontowania 4 dysków twardych 3,5” (z opcją montażu dysków 2,5”)
• Zasilacz: moc minimum 560W, zgodność z normą 80Plus
• Płyta główna: 2 gniazda CPU, 10 slotów pamięci RAM, 2 porty Ethernet 10/100/1000, dedykowany port zarządzania zdalnego, 2 porty PCI-E x16, port VGA, 2 porty USB
• Procesory: 1 procesory 2.0 Ghz, 6 rdzeniowy
• Pamięć RAM: 16 GB pamięci RAM
• Kontroler macierzy RAID: obsługa minimum 4 dysków, możliwość zbudowania macierzy RAID: 0, 1, 5, 10
• Dyski: dyski umożliwiające pracę z w macierzy RAID o łącznej dostępnej pojemności minimum 1 TB
• Napęd DVD
• Gwarancja: 3 lata

Oprogramowanie
Opis oprogramowania: VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts

Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załączonym wzorem.

Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 19.02.2014 roku o godzinie 23:59. W przypadku małej liczby ofert Zamawiający może przedłużyć postępowanie o czym poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu.

Termin ważności oferty
Oferta powinna mieć ważność minimum 30 dni.

Miejsce nadesłania ofert
Oferty należy przesyłać:
• W wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Konstancińska 2; 02-942 Warszawa lub
• W wersji elektronicznej na adres email: dominika.osiak@sentemo.pl podając w temacie:„Konkurs ofert: [Nazwa oferenta] – dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu 8.2.”

Kryteria wyboru ofert
1. Cena – maksymalnie 22 punkty
2. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 20 punktów
3. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu systemów CRM, tworzeniu aplikacji mobilnych, integracji systemów, tworzeniu systemów dla instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem firm doradztwa finansowego – maksymalnie 16 punktów

Pytania dotyczące postępowania ofertowego
W przypadku pytań lub uwag dotyczących postępowania ofertowego należy kontaktować się z Dominiką Osiak Tel. 602453569

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z niespójnością treści zapytania ofertowego z dnia 10 stycznia 2014 roku z treścią realizowanego wniosku w ramach Działania POIG 8.2, zmuszeni jesteśmy zmodyfikować zapytanie ofertowe, a tym samym powtórzyć proces przetargowy. Nowa treść zapytania ofertowego zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym (tj. 06.02.2014 roku) na stronie http://www.sentemo.pl/dzialanie/

Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnej specyfikacji

Niespójność w zapytaniu ofertowym dotyczyła następujących zapisów:

1. Przedmiot zamówienia

Niespójność polegała na:
W opisie przedmiotu zamówienia brakowało istotnej informacji dotyczącej sposobu budowy systemu.

Dodany zapis brzmi następująco:
System musi być tak zbudowany, aby dawał możliwość rozszerzenia poprzez dodanie kolejnych modułów funkcjonalnych. System powinien być skalowalny, co umożliwi rozszerzenie działania systemu o znaczną liczbę partnerów bez konieczności rozbudowy systemu.

2. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia, I Kategoria: Modułowa platforma B2B

Niespójność polegała na:
Błędnie określono sposób (technologię) wykonania aplikacji mobilnych. Lista platform, na których aplikacje mają być dostępne została zmodyfikowana.

Było:
Ponadto aplikacja powinna uwzględniać możliwość korzystania ze smartfonów, dlatego też poszczególne moduły powinny zostać wdrożone w postaci natywnych aplikacji mobilnych (iOS, Android) lub powinny być dostosowane do wyświetlania na urządzeniach przenośnych. Moduły, które muszą być zrealizowane w postaci aplikacji mobilnych:
• Moduł zarządzania dokumentami
• Moduł Zarządzania Klientami i Wnioskami
• Moduł do komunikacji i zarządzania wiedzą
• Moduł do zarządzania rozliczeniami
• Moduł do zarządzania partnerami

Powinno być:
Ponadto aplikacja powinna uwzględniać możliwość korzystania ze smartfonów, dlatego też poszczególne moduły powinny zostać wdrożone w postaci natywnych aplikacji mobilnych dostępnych na platformach iOS, Android, Windows Phone. Moduły, które muszą być zrealizowane w postaci aplikacji mobilnych:
• Moduł zarządzania dokumentami
• Moduł Zarządzania Klientami i Wnioskami
• Moduł do komunikacji i zarządzania wiedzą
• Moduł do zarządzania partnerami
Dodatkowo wersja Web systemu powinna być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach przenośnych.

3. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia, I Kategoria: Modułowa platforma B2B

Niespójność polegała na:
W specyfikacji nie uwzględniono wymagania dotyczącego wdrożenia podpisu elektronicznego.

Dodany zapis brzmi następująco:
W ramach systemu należy wdrożyć obsługę podpisu elektronicznego z wykorzystaniem standardów X.509 oraz/lub (w zależności od procesu biznesowego) standardu XAdEs (XML Advanced Electronic Signature) i inne, a więc wykorzystać należy technologie będące technologiami ustandaryzowanymi. Wykorzystany typ podpisu elektronicznego powinien umożliwić skalowanie rozwiązania do innych modułów platformy, usprawniających kolejne procesy biznesowe, które Zleceniodawca ma w planie zautomatyzować dzięki rozbudowywaniu tworzonej platformy B2B.
Ponadto, podpis elektroniczny będzie służył do identyfikacji partnerów.

Zmiany w opisie modułów funkcjonalnych

Poza tym doprecyzowano opisy niektórych modułów funkcjonalnych. Nowe zapisy zaznaczono kolorem czerwonym.

Aplikacja (moduł) do zarządzania partnerami
Jest to moduł służący do administracji i zarządzania szerokim gronem partnerów biznesowych, współpracujących z Sentemo. Mechanizm ten powinien zawierać różnego rodzaju funkcjonalności i rozwiązania niezbędne do działania tego typu aplikacji. Spośród mechanizmów możemy wyróżnić:
• System rejestracji nowych partnerów, wzbogacony o opcję definiowania głównych parametrów współpracy biznesowej
• Możliwość definiowania kluczowych wskaźników efektywności procesu sprzedażowego partnera handlowego oraz ich weryfikacji
• Mechanizm generowania profili partnerów handlowych, tzw. wizytówek kontaktów biznesowych
• Zarządzanie wszystkimi kontaktami, wraz z historią zdarzeń
• Mechanizm kategoryzowania danych kontaktowych (możliwość wyszukiwania partnerów wg zadanych kryteriów)
• Integracja z wewnętrznym systemem komunikacji z partnerami biznesowymi

Moduł powinien być tak zbudowany, aby umożliwiał zarządzanie partnerami, podległościami (struktura), przepięciami oraz był dostępny dla każdego partnera, przy czym zakres dostępnych danych byłby dostosowywany do konkretnego partnera.

Moduł powinien uwzględniać możliwość zmian w zasadach procesów sprzedażowych, które skutkują ponownym wstecznym obliczeniem wskaźników efektywności. Powinien dawać elastyczność dowolnego definiowania zasad obliczania w dowolnym terminie wstecz.

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

 

Aplikacja (moduł) do obsługi procesów marketingowych
Aplikacja (moduł) realizująca złożone procesy. Powinna zostać zbudowana w oparciu o zaawansowane funkcjonalności nakierowane na optymalizację i efektywne działania marketingowe w zakresie współpracujących przedsiębiorstw. W skład aplikacji (modułu) wchodzić będą między innymi takie funkcjonalności jak:
• Platforma dystrybucji materiałów marketingowych i promocyjnych Sentemo z opcją ich zamawiania przez partnerów handlowych
• Możliwość wygenerowania raportów dystrybucji materiałów w podziale na kategorie zamawianych materiałów, typy partnerów, okresy czasu
• Opcja prowadzenia stanów magazynowych materiałów marketingowych i promocyjnych (wprowadzanie materiałów na magazyn, automatyczne zdejmowanie po dokonaniu zamówienia przez partnera)
• Opcja kalkulacji rentowności dystrybucji materiałów przez platformę (koszty materiałów i ich dystrybucji w porównaniu do przychodów z tytułu ich dystrybucji z uwzględnieniem kosztów dodatkowych typu prowizje płacone agentom transferowym)
• Automatyzacja płatności i automatyczne wystawianie faktur za zamówione przez partnerów materiały
Raportowanie
• Możliwość kojarzenia podobnych materiałów
• Generowanie bonów rabatowych
• Powiadomienia o statusie realizacji wysyłek w formie mailowej i sms

Repozytorium produktowe
Będzie to specjalistyczne narzędzie pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod i funkcjonalności zarządzania rozbudowanym katalogiem produktów i usług. Celem stworzenia tej aplikacji (modułu) jest ułatwienie partnerom dostępu do aktualnej oferty Sentemo, a także uproszczenie sposobu ofertowania produktów przez pracowników. Do podstawowych funkcjonalności aplikacji (modułu) należeć będą:
• Zaawansowane repozytorium danych produktowych
• Możliwość elastycznego zarządzania dostępną ofertą produktową z poziomu jednego panelu administracyjnego
Określanie harmonogramów płatności oraz dynamicznych wartości prowizyjnych
• Automatyczne powiadomienia do wszystkich partnerów o zmianach w ofercie produktowej Sentemo
• Możliwość załączania plików, zdjęć i dodatkowych dokumentów
• Obliczanie statystyk sprzedaży poszczególnych produktów w dowolnych okresach czasu i możliwość wyświetlania rankingów sprzedaży poszczególnych produktów i usług
• Możliwość konfiguracji powiadomień o nowych produktach do partnerów, którzy zakupili produkty pokrewne bądź inne dowolnie skonfigurowane

Aplikacja (moduł) do zarządzania klientami i wnioskami
System B2B będzie wyposażony w mechanizm umożliwiający partnerom handlowym Sentemo zarządzanie relacjami z klientami i wnioskami klientów, składanych w Sentemo. W tym celu powyższa aplikacja (moduł) powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ułatwić przeprowadzenie takich operacji i maksymalnie podnieść efektywność współpracy Sentemo z partnerami. Mechanizm powinien posiadać między innymi poniższe funkcjonalności:
• Mechanizm automatycznego generowania wniosku produktowego z możliwością wyboru produktu oraz określenia cech wniosku
• Zaawansowane i bardzo rozbudowane funkcje umożliwiające zarządzanie klientami
• Baza kontaktów do klientów, zawierająca wszystkie dane kontaktowe klientów
• Rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych i dokumentów dotyczących danego procesu sprzedażowego
• Możliwość dodawania notatek do każdego klienta i do każdego wniosku
• Realizacja procesu obsługi wniosków

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

 

Aplikacja (moduł) do zarządzania sprzedażą partnerów, zawierająca raporty aktywności
Ułatwienie zarządzania sprzedażą partnerów jest jedną z podstawowych kwestii, jakie usprawniać będzie budowana platforma B2B. Moduł ten powinien zawierać następujące mechanizmy:
• Mechanizm umożliwiający wyznaczenie Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedażowego dla partnerów handlowych oraz dla poszczególnych typów partnerów handlowych. Ponadto zawierać będzie opcję definiowania zestawu szablonowych celów sprzedaży dla poszczególnych kategorii i typów partnerów
• Narzędzie pozwalające na rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych oraz odznaczanie statusów procesów sprzedażowych – bezpośrednio w systemie B2B
• Rejestrowanie obiegu dokumentów składających się na pojedynczy proces sprzedaży
• Raportowanie i zarządzanie zrealizowaną sprzedażą poszczególnych partnerów
• Generowanie raportów aktywności i raportów statusu procesów sprzedażowych
• Powiązanie z modułem rozliczeniowym

 

Aplikacja (moduł) do komunikacji i zarządzania wiedzą
Powinna to być aplikacja (moduł), która będzie pełnić rolę portalu informacyjno-komunikacyjnego dla partnerów oraz pracowników Sentemo. W tym celu zostaną zaimplementowane w niej funkcjonalności takie jak:
• Portal informacyjno-komunikacyjny dla partnerów, w tym: udostępnianie wybranym partnerom/grupom partnerów dedykowanych dla nich wiadomości, artykułów, dokumentów, informacji o materiałach marketingowych i produktowych
• Opcja wyszukiwania informacji
• Opcja kategoryzowania informacji
• System tagowania treści, umożliwiający nadanie słów kluczowych/tagów do większości treści zamieszczanych w portalu, ułatwiając w ten sposób identyfikowanie ich
• Opcja dyskusji, wymiany opinii z partnerami handlowymi oraz archiwizowania wymiany informacji
• Baza członków społeczności
• Możliwość udostępniania wybranych treści wybranym zewnętrznym użytkownikom
• Możliwość tworzenia grup
• Repozytorium plików z możliwością udostępnienia plików wszystkim, bądź wybranej grupie osób
• Czat online oraz prywatne wiadomości

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych.

 

Aplikacja (moduł) do zarządzania dokumentami
Powinno to być narzędzie pozwalające na zarządzanie (z jednego miejsca) wszystkimi dokumentami powstałymi w wyniku realizowanej współpracy z partnerami handlowymi. Aplikacja (moduł) implementować będzie:
• Zaawansowane repozytorium dokumentów
• Digitalizacja dokumentów – efektywne przetwarzanie dokumentów papierowych w wersję elektroniczną
• Zarządzanie (archiwizowanie) zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.)
• Łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. dokumenty dostarczone na potrzeby zawarcia produktu ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego czy historia kontaktów z klientem)
• Szczegółowe opisywanie dokumentów za pomocą cech i słów kluczowych
• Definiowanie uprawnień partnerów oraz pracowników Sentemo, dotyczące edycji i wglądu do dokumentu
• Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument
• Zaawansowana wyszukiwarka dokumentów i informacji

Moduł ten powinien być również dostępny w postaci aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne powinny umożliwiać digitalizację dokumentu poprzez zrobienie zdjęcia dokumentu oraz oferować funkcjonalność zarządzania dokumentami i obiegu dokumentów taką, jak wersja Web.

 

Aplikacja (moduł) do zarządzania rozliczeniami
Aplikacja ta powinna podnieść efektywność przeprowadzania procesów rozliczeniowych. Aplikacja (moduł) będzie posiadała zaimplementowane poniższe rozwiązania technologiczne:
• Baza kontrahentów (partnerów handlowych) ze stanem ich rozliczeń
• Zaawansowane algorytmy rozliczenia zrealizowanej sprzedaży (możliwość definiowania) wraz z różnymi poziomami rozliczeń
• Automatyczne przeliczanie prowizji, w rezultacie korekty danych sprzedaży
• Generowanie raportów rozliczeń
• Generowanie faktur
• Monitoring stanu należności

 

Aplikacja (moduł) do zarządzania typami poszczególnych partnerów handlowych
Aplikacja ta będzie wyposażona w:
• Automatyczne proponowanie zmiany typu partnera na podstawie sprzedaży i zrealizowanych Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedaży
• Akceptowanie zmiany typu partnera na podstawie automatycznych propozycji
• Automatyczne generowanie pisemnych potwierdzeń zmiany typu partnera handlowego (świadectwa)
• Powiązanie systemu benefitów z poszczególnymi typami partnerów
• Zarządzanie magazynem odznaczeń partnerów handlowych


Aplikacja (moduł) do zarządzania szkoleniami

Platforma powinna posiadać moduł obsługi szkoleń i innych wydarzeń, zawierający takie mechanizmy i funkcjonalności jak:
• Zarządzanie szkoleniami, w tym:
o tworzenie szkoleń
o ewidencja wykonywanych szkoleń
o dobór grupy odbiorców danego szkolenia
o rejestracja uczestników
o generowanie listy uczestników danego szkolenia (do formatu excel)
o analiza i rozliczanie kosztów szkolenia
o generowanie faktur z tytułu szkoleń przeprowadzanych dla partnerów handlowych
o możliwość wykorzystania rezultatów szkolenia danego partnera w konstrukcji reguł prowizyjnych
o gromadzenie informacji o tematach szkoleń, miejscach szkoleń oraz o dostępnej kadrze szkoleniowej
o udostępnianie partnerom materiałów szkoleniowych
o możliwość uzależniania ceny szkolenia od wyników sprzedażowych danego partnera handlowego
o możliwość używania zdjęć i filmów w celu promowania danego szkolenia (np. zamieszczonych w zewnętrznych serwisach)
o automatyczne wysyłanie powiadomień do uczestnika danego szkolenia (email, sms)
o możliwość zarządzania cenami szkoleń (rabatowanie w przypadku zakupu więcej niż jednego szkolenia)
o możliwość zbiorczego wysyłania zaproszeń do zakupu szkoleń do listy kontaktów istniejącej w bazie
o możliwość exportu listy kontaktów do zewnętrznych systemów mailingowych
o możliwość rezygnacji przez partnera z zakupionego szkolenia ze zwrotem płatności
o możliwość sprzedaży szkoleń w pakietach
o weryfikacja możliwości zakupu szkolenia przez danego partnera handlowego (według hierarchii szkoleń oraz ich dostępności dla partnerów poszczególnych stopni)
• Zapraszanie uczestników, którzy dzięki szkoleniu staną się partnerami handlowymi
• Możliwość konwersji uczestnika szkolenia na partnera handlowego
• Realizowanie procesu płatności za szkolenia i określanie przedziałów czasowych uzależniających cenę szkolenia od terminu zapłaty
• Automatyczne wysyłanie powiadomień w przypadku braku płatności za szkolenie
• Generowanie potwierdzeń zakupu szkolenia
• Ankieta oceniająca szkolenie dostępna po odbyciu szkolenia przez partnera handlowego oraz możliwość generowania mailingów i smsów do partnerów handlowych w zależności od wyników ankiet; statystyki z ankiet
• Możliwość generowania raportów o stanie zamówień na szkolenia, statusach płatności, partnerach handlowych zainteresowanych danym szkoleniem
• Połączenie modułu szkoleń z modułem zarządzania sprzedażą w celu generowania rozbudowanych raportów.
• Moduł raportowania i statystyk
• Możliwość tworzenia prywatnych szkoleń/wydarzeń
• Grupowanie szkoleń
• Możliwość ograniczania liczby wewnętrznych i zewnętrznych uczestników szkolenia
• Możliwość zarządzania typami wydarzeń, biletami, dostępnością biletów, cenami
• Możliwość eksportu list uczestników do zewnętrznego organizatora bądź hotelu w formacie przez niego akceptowalnym

 

 

 

 

Warszawa, dn.27.02.2014 r.

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami.

Firma Sentemo S.A. informuje, że spośród złożonych ofert na wykonanie zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami w ramach realizacji projektu „Rozwój firmy Sentemo poprzez implementację platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe realizowane we współpracy z kontrahentami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.2,

wybrana została oferta firmy:

Ideo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów
NIP: 517-017-81-88
Imię i nazwisko osoby składającej ofertę w imieniu dostawcy (wykonawcy): Arkadiusz Michno – Prezes Zarządu

z ceną netto:
591 500 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 0/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wybór wykonawcy został dokonany w oparciu o przeprowadzone zapytania ofertowe zgodnie z punktem „Kryteria wyboru oferty” w „Zapytaniu ofertowym”:

Oferent

Punkty za cenę

Punkty za termin

Punkty za doświadczenie

Suma
punktów

True Software Jarosław Wąsowski

0 16 6 22

Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.

0 18 9 27

Codeon s.c.

22 16 3 41

NoaTech Sp. z o.o.

22 18 3 43

Volanto Sp. z o.o.

22 20 3 45

Skowroński Michał MOVO Creations

22 20 3 45

Provider Sp. z o.o.

22 20 6 48

Positive Power Sp. z o.o.

22 18 13 53

Ideo Sp. z o.o.

22 18 16 56

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 7 marca 2014 roku.

 

 

 

 

Warszawa, dn.19.03.2014 r.

 

 

Sprostowanie do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami.

                W nawiązaniu do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami w ramach realizacji projektu „Rozwój firmy Sentemo poprzez implementację platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe realizowane we współpracy z kontrahentami” z dnia 27.02.2014 roku, firma Sentemo S.A. informuje, że protokół zawierał błędną wartość wybranej oferty. Nieprawidłowo wskazano kwotę 591 500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 0/100) zamiast prawidłowej 673 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 0/100). Błąd ten wynika z przepisania kwoty wyceny z oferty innego oferenta. Jest to oczywista omyłka pisarska, która nie ma wpływu na wynik postępowania dotyczącego wyboru oferty. Obie kwoty mieszczą się w budżecie przewidzianym na wykonanie projektu, przez co pomyłka ta nie wpływa na punktację wynikającą z kryteriów wyboru oferty. Niezmiennie wykonawcą projektu „Rozwój firmy Sentemo poprzez implementację platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe realizowane we współpracy z kontrahentami” pozostaje firma Ideo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nad Przyrwą 13, 35- 234 Rzeszów.

 

Za zaistniałą nieścisłość bardzo przepraszamy.

Zarząd Sentemo S.A.

SKONTAKTUJ SIĘ

Jeżeli masz do nas pytanie, zostaw swój numer telefonu lub adres email poniżej, skontaktujemy się z Tobą!